English

Trang chủ

CẢM NHẬN CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ

 

Vôùi vai troø cuûa coâng ty tö vaán vaø ñaøo taïo khi nghe thaønh coâng cuûa khaùch haøng baùo tin trong vieäc aùp duïng thaønh coâng Moâ Hình Quaûn Lyù Vöôït Troäi thì chuùng toâi, laø giaûng vieân vaø ban ñieàu haønh cuûa SALT khoâng khoûi boài hoài xuùc ñoäng. Moät vaøi doøng taâm söï nhaèm chia vui cuøng vôùi nhöõng thaønh coâng ban ñaàu cuûa moät soá ñôn vò trong Toång coâng ty Baûo Vieät Nhaân Thoï.

 

************************************

 

Ngoài aên tröa taïi taàng 10 khaùch saïn queâ höông 2, anh Thaønh, giaùm ñoác BVNT-Bình Thuaän vui möøng chia seû:

“Thaày naøy, vöøa roài coâng ty toâi phaù 3 kyû luïc cuøng moät luùc cuûa toaøn toång coâng ty.

Thöù nhaát laø chæ tieâu tuyeån duïng. Töø ñaàu naêm ñeán nay toaøn coâng ty ñaõ tuyeån duïng  toång coäng 89 ñaïi lyù môùi, ñaëc bieät trong 2 thaùng sau khi tham döï khoùa huaán luyeän Moâ Hình Quaûn Lyù Vöôït Troäi thì coâng ty toâi cho toát nghieäp khoaûng 53 ñaïi lyù môùi vaø hoï laïi laøm khaù thaønh coâng. Ñaëc bieät thaùng naøy toâi coù moät tö vaán vieân coù thu nhaäp gaàn 150 trieäu caû thaûy.

Thöù hai laø kyû luïc veà Hoäi Nghò Khaùch Haøng VIP. Vöøa roài theo tö vaán cuûa SALT toâi toå chöùc 2 Hoäi Nghò Khaùch Haøng VIP taïi Phan Thieát vaø Ñöùc Linh. ÔÛ Phan Thieát coù hôn 120 khaùch haøng tham döï vaø ñaõ kyù toång coäng 750 trieäu phí môùi, coøn ôû Ñöùc Linh thì vôùi 200 khaùch haøng cuõng ñaõ kyù 475 trieäu phí môùi. Moät thuyeát trình nhoùm nhoû cho khoaûng 56 khaùch haøng ôû huyeän do khoâng tham gia kòp vôùi Hoäi Nghò Khaùch Haøng taïi Phan Thieát cuõng kyù sô sô 160 trieäu phí môùi. Toång coäng doanh thu cuûa 3 hoäi nghò naøy laø 1tyû 385 trieäu doanh thu phí môùi.

Thöù ba laø moät huyeän nhoû giaùp ranh Ñoàng Nai vôùi doanh thu phí chæ taàm 120 trieäu/thaùng maø giôø phaù kyû luïc leân ñeán 475 trieäu”

“Neáu laàn tôùi anh môû Hoäi Nghò Khaùch Haøng VIP vaø caàn em ra hoã trôï thì em seõ saün saøng” laø lôùi höùa laàn thöù ba cuûa baûn thaân mình vôùi anh (töø Bình Thuaän cho ñeán hoâm nay) vì chuùng toâi taâm nieäm raèng baát kyø thaønh coâng naøo maø Baûo Vieät Nhaân Thoï ñaït ñöôïc chính laø söï thaønh coâng cuûa coâng ty SALT chuùng toâi nhö ñaõ cam keát vôùi khaùch haøng.

 

************************************

 

Laàn thöù hai quay trôû laïi Ngheä An, toâi khoâng khoûi ngaïc nhieân veà söï ñoåi thay trong khaâu quaûn lyù ñaïi lyù. Vaø lôùp Moâ Hình Quaûn Lyù Vöôït Troäi thöù hai daønh cho Ngheä An vaøo thaùng 3 naêm 2008 ñaõ ñeå laïi moät aán töôïng raát toát trong khaâu hoïc vaø öùng duïng vaøo coâng vieäc thöïc tieån. Caùc anh laõnh ñaïo trong coâng ty BVNT-Ngheä An chia seû laø caùc ban nhoùm cuûa Ngheä An hieän ñaët teân ban nhoùm chöù khoâng phaûi laø con soá voâ caûm nöõa. Naøo laø nhoùm Sao Mai, Baûo Bình, Tieåu Huøng, Khoång Töôùc, Baéc Ñaåu theo teân caùc haønh tinh cuûa khu vöïc 1, thì khu vöïc 2 laïi choïn teân caùc loaøi caù ôû ñaïi döông nhö Caù Voi Xanh, Ngoïc Trai, Haûi AÂu… Khu vöïc 3 thì duøng teân caùc loaøi thuù röøng nhö Hoå Vaèn, Hoå Xaùm, Baùo Gaám, Sao La… trong khi khu vöïc 4 laïi laø Caù Ngöø, Caù Maäp. Khu vöïc 5 vaø 6 thì duøng teân ñòa danh nhö Kim Lieân, Hoaønh Sôn, Ñaïi Hueä hay Thieân Nga, Vaønh Khuyeân…

ÖÙng duïng vieäc ñaët teân thay cho caùc con soá laø xaây döïng neùt vaên hoùa cho ban nhoùm ngay töø ñaàu cho söï phaùt trieån laâu daøi vaø gaén boù. Anh Baéc, phoù giaùm ñoác coâng ty khoe vôùi giaûng vieân laø caùc Tröôûng ban cuûa BVNT-Ngheä An ñaõ thueâ 6 thö kyù ñeå “môû voøi nöôùc”. Ñaây coù theå noùi laø moät trong nhöõng ñôn vò ñaàu tieân maø tröôûng ban, tröôûng nhoùm thueâ thö kyù. Trong chöông hoïc ban laõnh ñaïo cuõng nhôø giaûng vieân höôùng daãn theâm caùch quaûn lyù cuõng giao vieäc cho thö kyù ban nhoùm vaø dó nhieân giaûng vieân raát haøo höùng chia seû. Beân caïnh ñoù caùc tröôûng ban ñaõ baét ñaàu ñaàu tö mua saém LCD vaø thaäm chí Laptop ñeå linh hoaït hôn trong khaâu thuyeát trình nhoùm hay toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng.

Nhöõng chuyeån bieán raát tích cöïc trong khaâu quaûn lyù raát phuø hôïp vôùi chính saùch LIMRA cuûa BVNT. Thaät tình maø noùi sau khi tính toaùn kyõ thì chính saùch LIMRA coøn hôn haún chính saùch thuø lao cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi khaùc neáu moãi moät tö vaán vieân môùi hay cuû, tröôûng ban tröôûng nhoùm bieát taän duïng toát cô hoäi naøy.

Chuyeán huaán luyeän Moâ Hình Quaûn Lyù Vöôït Troäi cho 7 tænh mieàn taây cuõng ñeå laïi nhöõng aán töôïng khaù toát ñeïp vaø chính saùch LIMRA ñaõ chæ cho toaøn theå Tröôûng ban, tröôûng nhoùm côï hoäi chöa bao giôø toát hôn ñeå taêng thu nhaäp cho mình vaø cho anh chò em tö vaán vieân trong ban vaø nhoùm. Trao ñoåi vôùi anh Kính, giaùm ñoác coâng ty Baûo Vieät Caàn Thô cuõng mang laïi cho chuùng toâi nhöõng töï haøo rieâng.

“Nhöõng gì thaày chia seû trong lôùp hoïc laø nhöõng gì toâi thöôøng noùi vôùi anh em tröôûng ban, tröôûng nhoùm nhöng hoï laïi khoâng quan taâm laém, theá maø hoï laïi nghe theo thaày”. Anh Kính thöïc tình taâm söï. “Coù leõ laø buït nhaø khoâng thieâng nhö caùc cuï vaãn noùi thoâi anh aï”  toâi chæ bieát noùi vaäy.

Vôùi nhöõng caûm nhaän nhö vaäy, SALT tin töôûng raèng naêm 2008 laø laø moät naêm ñaày thaønh coâng cho toång coâng ty BVNT noùi chung vaø caùc ñôn vò ôû caùc tænh noùi rieâng.

Ngaøy 17/04/2008

 

 
Về đầu trang