English

Trang chủ

ĐIỂM TIN NĂM 2016

 LFP02-HP2 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 ABC238 - Nhận thức để thay đổi - AIA
 
LFP02-HP1 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
MEM40 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
LFP01 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Minh Tâm
 
PCM09 - Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả - Samsung SDIV
 
ABC237 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
ETS97 - Sức mạnh hợp lực - Newday Media
 
PCM08 - Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả - Samsung SDIV
 
PCM07 - Quản lý thay đổi cá nhân - MK Group
 
ABC235 - Nhận thức để thay đổi - Manulife
 
MEM39 - Mô hình quản lý vượt trội - Bảo Việt
 
PTM26 - Kỹ năng lập kế hoạch - Canon
 
ABC234 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
MMS04 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
 ABC233 - Nhận thức để thay đổi - Suntory PepsiCo
 
ABC232 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
MMS03 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
ABC231 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
PFL04 - Kỹ năng thuyết trình cho quản lý - SHB
 
PFL03 - Kỹ năng thuyết trình cho quản lý - SHB
 
PTM25 - Kỹ năng lập kế hoạch - Canon
 
ABC230 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
ABC229 - Nhận thức để thay đổi - NMS
 
ABC228 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
ABC227 - Nhận thức để thay đổi - MobiTV
 
 ETS99 - Teambuilding - Golden gate
 
ETS96 - Sức mạnh hợp lực - Mỹ phẩm Sao Nam
 
ESP68 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
EML31 - Quản lý & Lãnh đạo vượt trội - DKSH
 
PCM06 - Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả - CDI
 
ESP67 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
PTM23 - Kỹ năng lập kế hoạch - Canon
 
ABC224 - Nhận thức để thay đổi - Canon
 
ECA10 - Kỹ năng mềm cho Thanh tra lao động - ILO
 
MMS02 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
YIC23 - Vâng, Tôi có thể - AIA
 
 ABC223 -Nhận thức để thay đổi - Manulife
 
ABC222 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
PTM22 - Kỹ năng lập kế hoạch - Canon
 
PFL02 - Kỹ năng thuyết trình cho quản lý - SHB
 
STW08 - Hội thảo tư duy chiến lược - ĐTK
 
ETS95 - Sức mạnh hợp lực - Oxfam
 
EML30 - Lãnh đạo vượt trội - Tập đoàn Mai Linh
 
ESP66 - Kỹ năng bán hàng chủ động - HP Việt Nam
 
ESP65 - Kỹ năng bán hàng chủ động - HP Việt Nam
 
Về đầu trang