English

Trang chủ

ĐIỂM TIN NĂM 2017

 ABC247 - Nhận thức để thay đổi - Labo
 
 ABC246 - Nhận thức để thay đổi - Aviva
 
 ABC245 - Nhận thức để thay đổi -Labo
 
 ETS105 - Sức mạnh hợp lực - The First Academy
 
 ESP74 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 LFP04-HP8 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 ESP73 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 ENS13 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS12 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ETS104 - Sức mạnh hợp lực - MIK
 
 ENS11 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ENS10 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 TTT12 - Kỹ năng đào tạo giảng viên nội bộ - Esoftflow
 
 LFP04-HP7 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 PWS03 - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp - Faro
 
 PWS02 - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp - Faro
 
 LFP04-HP6 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 ENS09 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 PCM10 - Quản lý thay đổi cá nhân - Generali
 
 ETS103 - Sức mạnh lãnh đạo hợp lực - MIK
 
 ESP72 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 ESP71 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 LFP04-HP5 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 ENS08 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 LFP04-HP4 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 ENS07 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 LFP04-HP3 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 ENS06 - Kỹ năng đàm phán với khách hàng - Bảo Việt
 
 ABC243 - Nhận thức để thay đổi - Golden Gate
 
 LFP04-HP2 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 ETS102 - Kỹ năng làm việc nhóm - VVG
 
 ABC242 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
 ECS06 - Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng - Language Link Việt Nam
 
 PWS01 - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp - Language Link Việt Nam
 
 LFP04-HP1 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - SHP
 
 LFP02-HP8 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - VietinAviva
 
 LFP02-HP7 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - VietinAviva
 
 ABC240 - Nhận thức để thay đổi - Bảo Việt
 
 LFP03 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Minh Tâm
 
 LFP02-HP6 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - VietinAviva
 
 PTM27 - Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý thời gian - Bảo Việt
 
 ETS101 - Lãnh đạo hợp lực - HBG
 
 EPS70 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Labo
 
 ESP69 - Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Liberty
 
 ABC242 - Nhận thức để thay đổi - Canon Marketing
 
 ABC241 - Nhận thức để thay đổi - Cement Insee
 
 PPS03 - Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Bảo Việt
 
 PPS02 - Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Bảo Việt
 
 ABC239 - Nhận thức để thay đổi - Canon Marketing
 
 LFP02-HP5 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 ML25-HP3 - Thuật lãnh đạo - An Gia Tiến, Viet Village, Fujihoro, Millenium
 
 LFP02-HP4 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 ML25-HP2 - Thuật lãnh đạo - An Gia Tiến, Viet Village, Fujihoro, Millenium
 
 ML25-HP1 - Thuật lãnh đạo - An Gia Tiến, Viet Village, Fujihoro, Millenium
 
 LFP02-HP3 - Chương trình lãnh đạo nền tảng - Vietinbank Aviva
 
 ABC239 - Nhận thức để thay đổi - Canon Marketing
 
Về đầu trang