English

Trang chủ

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC CHO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 ESP73 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 ESP71 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 ESP70 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 MMS04 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
 MMS03 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
 PFL04 - Kỹ năng thuyết trình cho quản lý - SHB
 
 PFL03 - Kỹ năng thuyết trình cho quản lý - SHB
 
 ESP68 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 ESP67 - Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - SHB
 
 MMS02 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
 PFL02 - Kỹ năng thuyết trình cho quản lý - SHB
 
 MMS04 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
 MMS03 - Kỹ năng điều hành họp - SHB
 
 ABC219 - Nhận thức để thay đổi - Ngân hàng TMCP Nam Á
 
 ABC218 - Nhận thức để thay đổi - Ngân hàng TMCP Nam Á
 
 EPS27 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS26 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS25 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 EPS24 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 ABC209 - Nhận thức để thay đổi - Ngân hàng TMCP Nam Á
 
 ENS05 - Kỹ năng đàm phán - SHB
 
 EPS23 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
 
 EPS22 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - SHB
 
 ESS03 - Kỹ năng giám sát vượt trội - SHB
 
 ESS02 - Kỹ năng giám sát vượt trội - SHB
 
 PTM16 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 PTM15 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 PTM14 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 ESP64 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP63 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP62 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP60 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 ESP59 - Kỹ năng bán hàng - SHB
 
 PSS25 - Kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội - SHB
 
 PSS24 - Kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội - SHB
 
 PSS23 - Kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội - SHB
 
 PSS22 - Kỹ năng giải quyết vấn đề vượt trội - SHB
 
 SQM10 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 ESP53 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Hong Leong Bank
 
 ESP51 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Hong Leong Bank
 
 ESP49 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Hong Leong Bank
 
 ESP48 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - Hong Leong Bank
 
 EML21 - Kỹ năng quản lý & lãnh đạo cơ bản - SHB
 
 EML20 - Kỹ năng quản lý & lãnh đạo cơ bản - SHB
 
 SQM09 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM08 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM07 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM06 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM05 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM04 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM03 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM02 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 SQM01 - Đào tạo quản lý chất lượng dịch vụ - SHB
 
 ABC173 - Nhận thức để thay đổi - Techcombank
 
 PSD08 - Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng & kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - SHB
 
 PSD07 - Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng & kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả - SHB
 
 ESP35 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - HD Bank
 
 PSD06 - Chương trình phát triển kỹ năng chuyên nghiệp - SHB
 
 PSD05 - Chương trình phát triển kỹ năng chuyên nghiệp - SHB
 
 ETS87 - Synergistic Teambuilding - Techcombank
 
 ABC161 - Nhận thức để thay đổi - Vietcombank
 
 ETS71 - Synergistic Teambuilding - Vietcombank
 
 SYS03 - Stress Management Skill - VPBank
 
 EML10 - Mô hình quản lý & lãnh đạo vượt trội - SHB
 
 EML09 - Mô hình quản lý & lãnh đạo vượt trội - SHB
 
 EML08 - Mô hình quản lý & lãnh đạo vượt trội - SHB
 
 EML07 - Mô hình quản lý & lãnh đạo vượt trội - SHB
 
 EML06 - Mô hình quản lý & lãnh đạo vượt trội - SHB
 
 PTM03 - Kỹ năng lập kế hoạch - SHB
 
 SYS02 - Stress Management Skill - VPBank
 
 ETS53 - Kỹ năng làm việc nhóm - MB
 
 PSD02 - Chương trình phát triển kỹ năng chuyên nghiệp - Ngân hàng nhà nước
 
 ESP17 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - SHB
 
 ESP16 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - SHB
 
 ESP15 - Sức mạnh bán hàng vượt trội - SHB
 
 ECA04 - Kỹ năng giao tiếp khách hàng - MB
 
 ETS62 - Sức mạnh động lực - Quỹ Bảo Việt
 
 ECA03 - Kỹ năng giao tiếp & phục vụ khách hàng - MB
 
 ESP08 - Kỹ năng bán hàng - MB
 
 ESP07 - Kỹ năng bán hàng - MB
 
 PSD01 - Chương trình phát triển kỹ năng chuyên nghiệp - Ngân hàng nhà nước
 
 ETS39 - Sức mạnh hợp lực - Hong Leong Bank
 
 Chung một niềm tin - IDJ Financial
 
 ABC98 - Nhận thức để thay đổi - IDJ Financial
 
 EPW01 - Kỹ năng thư ký văn phòng - PVFC
 
 EPS03 - Kỹ năng thuyết trình và đàm phán - PVFC
 
 EPS01 - Kỹ năng thuyết trình và đàm phán - PVFC
 
 STW01 - Tư duy chiến lược - EVN Finance Hà Nội
 
 ESP06 - Kỹ năng bán hàng & dịch vụ khách hàng vượt trội - PVFC
 
 ETS22 - Sức mạnh hợp lực - Quỹ Bảo Việt
 
 ETS19 - Sức mạnh hợp lực - Quỹ Bảo Việt
 
 EML01 -  Kỹ năng quản lý & lãnh đạo vượt trội - PVFC
 
 ECS01 - Kỹ năng giao tiếp & phục vụ khách hàng chuyên nghiệp - MB
 

Hiện SALT đã thực hiện gần 100 khóa học cho 14 tổ chức trong ngành
Tài chính & Ngân hàng. SALT sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của những
khóa học này trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.

 
 
 
 
Về đầu trang