English

Trang chủ

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC CHO SẢN XUẤT

 ETS102 - Kỹ năng làm việc nhóm - VVG


 ABC241 - Nhận thức để thay đổi - Cement Insee
 

 ETS101 - Lãnh đạo hợp lực - HBG

 PCM09 - Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả - Samsung SDI Việt Nam

 ABC237 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 PCM08 - Xây dựng tinh thần làm việc hiệu quả - Samsung SDI Việt Nam

 PTM26 - Lập kế hoạch -  Canon

 ABC234 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 PTM24 - Lập kế hoạch -  Canon 

 ABC232 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC231 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 PTM25 - Lập kế hoạch -  Canon Việt nam

 ABC228 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC224 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 PTM23 - Lập kế hoạch - Canon

 PTM22 - Lập kế hoạch -  Canon 

 PTM21 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 ABC221 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 STW07 - Phân tích tư duy - Canon

 ABC220 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC217 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 STW06 - Phân tích tư duy - Canon

 ABC216 - Nhận thức để thay đổi -  Samsung SDI

 ABC214 - Nhận thức để thay đổi -Samsung SDI

 PTM18 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 ABC213 - Nhận thức để thay đổi - Samsung SDI

 STW05 - Phân tích tư duy - Canon

 STW04 - Phân tích tư duy- Canon

 ABC210 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 DMS06 - Ra quyết định có nguyên tắc- Canon

 PTM17 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 PTM20 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 ABC208 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC207 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 EML28 - Thuật lãnh đạo - Bê tông Hà Thành

 ABC204 - Nhận thức để thay đổi -  Xi Măng Holcim Việt Nam

 PTM19 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 EML26 - Phong cách lãnh đạo nhân viên - Vinamilk

 EML24 - Phong cách lãnh đạo nhân viên - Vinamilk

 ENS04 - Đàm phán & thuyết phục hiệu quả -  Việt Vương

 ENS03 - Đàm phán & thuyết phục hiệu quả -  Việt Vương

 EPS21 - Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng - ABB

 TTT10 - Thiết kế & sử dụng công cụ đào tạo -  Vinamilk

 PCM05 - Quản lý thay đổi cá nhân -  Samsung SDI Việt Nam

 PCM04 - Quản lý thay đổi cá nhân -  Samsung SDI Việt Nam

 ABC212 - Nhận thức để thay đổi -  Samsung SDI Việt Nam

 TTT09 - Đào tạo cho đào tạo viên - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 EML19 - Exceptional Management Skill - Thông minh MK

 ABC199 - Nhận thức để thay đổi - Hawee

 ABC198 - Nhận thức để thay đổi - Hawee

 ECA07 - Kỹ năng giao tiếp khách hàng - Hawee

 ECA06 - Kỹ năng giao tiếp khách hàng -  Hawee

 EDS06 - Giao quyền hiệu quả - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 PTM12 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 PCM03 - Quản lý thay đổi cá nhân -  Vật liệu xây dựng Việt Nam

 PCM02 - Quản lý thay đổi cá nhân - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 PCM01 - Quản lý thay đổi cá nhân - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 ABC192 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC190 - Nhận thức để thay đổi -  Xi Măng Holcim Việt Nam

 PTM11 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 ABC188 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC186 - Nhận thức để thay đổi -  Xi Măng Holcim Việt Nam

 HP01 - Kỹ năng Horenso & PDCA -  TANAKA

 ETS93 - Làm việc nhóm hiệu quả - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 ETS92 - Làm việc nhóm hiệu quả - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 ETS91 - Làm việc nhóm hiệu quả - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 BBS04 - Làm việc cơ bản - Canon

 PTM10 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 ABC183 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 PSS21 - Giải quyết vấn đề vượt trội - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 PSS20 - Giải quyết vấn đề vượt trội - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 PSS19 - Giải quyết vấn đề vượt trội - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 ABC182 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 BBS03 - Làm việc cơ bản - Canon

 BBS02 - Làm việc cơ bản - Canon

 EPS20 - Thuyết trình vượt trội - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 EPS19 - Thuyết trình vượt trội - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 EPS18 - Thuyết trình vượt trội - Vật liệu xây dựng Việt Nam

 ABC181 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC180 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC179 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 PTM09 - Lập kế hoạch & quản lý thời gian - Canon

 ETS89 - Xây dựng đội ngũ - Tổng công ty Miền Trung, HB, Xi măng Miền Trung

 ETS88 - Xây dựng đội ngũ - MTV Xi măng miền Trung

 ETS85 - Xây dựng đội ngũ - Mascon, Xi măng Miền Trung

 ETS78 - Làm việc nhóm hiệu quả -  Sông Gianh, Tổng Cty Miền Trung

 ABC170 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ABC169 - Nhận thức để thay đổi - Canon

 ETS84 - Làm việc nhóm hiệu quả - Xi măng miền Trung, Cosevco, TCT Miền Trung

 ETS83 - Làm việc nhóm hiệu quả - TCT Miền Trung

 ETS82 - Làm việc nhóm hiệu quả - TCT Miền Trung,HB, Beton6

 DMS05 - Ra quyết định có nguyên tắc -  Vật liệu xây dựng Việt Nam

 ETS81 - Làm việc nhóm hiệu quả - Sông Gianh, TCT Miền Trung, Mascon

 ETS80 - Làm việc nhóm hiệu quả - Sông Gianh, TCT Miền Trung, Mascon

 ETS79 - Làm việc nhóm hiệu quả -  Sông Gianh, TCT Miền Trung, Mascon

 ETS77 - Xây dựng đội ngũ -  Vinafco, HB, Mascon

 PSS17 - Giải quyết vấn đề vượt trội - MTV Xi măng Sông Gianh, Mascon

 PSS18 - Giải quyết vấn đề vượt trội - Tổng công ty miền Trung, Mascon

 PSS16 - Giải quyết vấn đề vượt trội -  Sông Gianh, TCT Miền Trung

 PSS15 - Giải quyết vấn đề vượt trội - Sông Gianh, TCT Miền Trung, Mascon

 PSS14 - Giải quyết vấn đề vượt trội - Sông Gianh, TCT Miền Trung

 ETS75 - Làm việc nhóm hiệu quả - Mascon, HB, Vinafco

 ETS76 - Làm việc nhóm hiệu quả - Mascon, HB, Vinafco

 ABC166 - Nhận thức để thay đổi - Xi Măng Holcim Việt Nam

 ABC167 - Nhận thức để thay đổi - VIỆT VƯƠNG

 ABC95 - Nhận thức để thay đổi - HB Group

 ETS27 - ABC hợp lực - Tập đoàn HB

 
Về đầu trang